برچسب گذاری توسط: کارآموزی عمران مرکز محله راد همراه با power point

کارآموزی عمران مرکز محله ی راد همراه با power point 60 صفحه دسته عمران

عملیّات آجر کاری شامل انتخاب نوع آجر،نوع ملات ،و روش اجرای کار باید بر اساس مشخّصات نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت انجام گیرد به کار بردن آجر های غیر استاندارد به هیچ وجه مجاز نیست