برچسب گذاری توسط: کارآموزی عمران شركت چكاد افزار گلستان

کارآموزی عمران – شركت چكاد افزار گلستان 45 صفحه دسته عمران

دراین نوع ساختمان ها باربرهای كف و سقفها و دیوارها به دیوار منتقل شده و از دیوار به پی و از آنجا به زمین انتقال می یابد به همین خاطر این گونه ساختمان ها به ساختمان های با دیوار باربر نیز موسوم اند از نظر مصالح دیوار باربر دیوارهای آجری، دیوارهای سنگی و دیوارهای با بلوك سیمانی را می توان نام برد دیوارهای خشتی و گلی هم در بعضی از روستاهای دوردس