برچسب گذاری توسط: پژوهش طول كمان، مساحت و تابع Arcsine