برچسب گذاری توسط: پژوهش روشهای نوین تدریس

روشهای نوین تدریس زیر رشته روانشناسی و علوم تربیتی

جامعه در حال خیزش ما به شدت نیازمندیك دیدگاه آموزشی جدید و در عین حال شاداب است كه هم نوعی فلسفه توسعه آموزشی ـ پرورشی باشد و هم بتواند چشم انداز روشنی از آینده آموزش كشور ترسیم نماید