برچسب گذاری توسط: پژوهش توزیع نرمال

تحقیق توزیع نرمال زیر رشته ریاضی

توزیع نرمال، كه ممكن است بعضی از خوانندگان، نمودار آن را به عنوان منحنی زنگدیس بشناسند، گاهی با نامهای پیرلاپلاس و كارس گاوس، كه در تاریخ پیدایش آن نقش چشمگیر داشته اند،