برچسب گذاری توسط: پژوهش تحلیل سیستمی پیچیدگی

تحلیل سیستمی پیچیدگی زیر رشته کامپیوتر و IT

نظریة پیچیدگی مطمئناً راه جدیدی برای نگاه کردن به پدیدههاست و به تدریج در حال تغییر دادن تکنیکهای ریاضی سنتی است به همین دلیل نیز برخی از دانشمندان نظریة پیچیدگی را گنگ و مبهم میدانند و آن را شایستة عنوان علم نمی‌شناسند