برچسب گذاری توسط: پژوهش تحلیل داده ها

مقاله تحلیل داده ها زیر رشته ریاضی

برای تعیین رقمهای با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست می شماریم صفرهایی ك قبل از اولین رقم سمت چپ نوشته می شوندجزء رقمهای با معنا به حساب نمی آیند