برچسب گذاری توسط: پژوهش تجمع یونی با نگرش ترمودینامیكی (تجربی،نظری)