برچسب گذاری توسط: پژوهش بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك