برچسب گذاری توسط: پژوهش بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا