برچسب گذاری توسط: پژوهش بررسی مدل EnergyEfficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم