برچسب گذاری توسط: ورودیها یا INPUTS

کارآموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (A.C.U) 50 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

واحد کنترل هشدار دهنده یا به اختصار ACU مجموعه ای است الکترونیکی کاربردی که اطلاعاتی را براساس شرایط محیطی فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لا دری که در واقع وروردیهای ACU می باشند دریافت کرده و پس از تجزیه و تحلیل شدن آنها توسط خروجیها ACU که همان صفحه نمایش آژیر و غیره می باشند بصورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش کریستالی مایع یاLCD واحد کنترل