برچسب گذاری توسط: مشخصات فنی عمومی ساختمان

كارآموزی ساختمان20 واحدی -شركت ساختمانی عمار گنبد 30 صفحه دسته عمران

قبل از شروع هر عملیات ساختمان باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله ی آن نسبت به خیابان و چگونگی دسترسی به خیابان اصلی و عبور و مرور ماشین آلات حمل مصالح و جای کافی برای تجهیز کارگاه و مصالح پای کار را بررسی کنیم