برچسب گذاری توسط: مراحل انجام شده در انسكتاریوم

كارآموزی گیاهپزشکی -سازمان جهاد كشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان35 ص 35 صفحه دسته کشاورزی و زراعت

زنبور براكون از خانواده Braconidae واكتوپارازیت می باشد حشره ماده بطول 43 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد رنگ عمومی بدن این حشره زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین سینه بهرنگ قهوه ای است در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن تر می گردد شكم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم می باشد مهمترین فرق بین زنب