دسته: برق

بررسی قوانین اهم و كیرشهف 16 صفحه دسته برق

الف) قانون اهم مقدمه الف) بررسی قانون اهم بستگی ولتاژ سیم به مقاومت مدار و جریان ورودی از آن VIR كه در آن V اختلاف پتانسیل سیم (ولت)، I و جریان عبوری (آمپر)، R مقاومت سیم (اهم) مداری مطابق شكل ببندید

بررسی مواد نیم رسانا 32 صفحه دسته برق

جریان الكتریكی در فلز از حركت بارهای منفی (الكترونها) و در نیم رساناها از حركت بارهای منفی (الكترونها) و بارهای مثبت (حفره ها) ناشی می شود مواد نیم رسانا اعم از سیلیسیوم و ژرمانیوم می توانند بوسیله اتم های ناخالص چنان آلائیده شوند كه جریان الكتریكی عمدتاً از الكترونها یا حفره ها شود نیم رساناها گروهی از مواد هستند كه رسانایی الكتریكی آنها بین فلزا

بررسی اهمیت انرژی روشنایی 97 صفحه دسته برق

شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد شدت نور منابع معمولی در زوایای مختلف متفاوت است در ابتدا كه شمع برای روشنایی مورد قرار می گرفت شدت نور یك شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد استفاده قرارگرفت كه با K مشخص می شد این استاندارد رضایت بخش نبود و در سالهای بعد استانداردهای گوناگونی معرفی شدند كه اهم آنها شمع

بررسی مولدهای نوری 41 صفحه دسته برق

هر اتم از یك باند ظرفیت و یك باند هدایت تشكیل شده است بعد از باند ظرفیت اتم، باند هدایت قرار گرفته است كه در حالت عادی خالی است الكترونهای باند ظرفیت با گرفتن انرژی كافی به ممانه هدایت رفته یك جفت الكترون حفره ایجاد می‌كنند حال اگر الكترونها در معرض تغییرات انرژی كافی در اثر بایار مناسب قرار گیرند الكترونها دوباره از باند ممنوعه پرش كرده و به باند

بررسی سنسور و اهمیت كاربرد آن 64 صفحه دسته برق

با پیشرفت سریع تكنیك اتوماسیون و پیچده تر شدن پروسه های صنعتی و كاربرد روز افزون این شاخه از تكنیك نیاز شدیدی به كاربرد سنسورهای مختلف كه اطلاعات مربوط به عملیات تولید را درك و براساس این اطلاعات مقتضی صادر گردد، احساس می شود