گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری 205 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

به صفحه دریافت گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری خوش آمدید.

نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 205

حجم فایل: 7.3 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیش گفتار:……………………………… 1

مقدمه …………………………………. 3

فصل اول

1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر…………….. 4

فصل دوم

2-1 : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات …. 5

2-2 هدف از P.M چیست؟ ……………………. 6

2-2-1 : مراحل ایجاد برنامه ………………. 7

2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M………………. 7

2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M 8

2-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در كارخانجات 9

2-4- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید………………………………….. 11

2-5 : نیاز مبرم صنایع به P.M در كارخانه :….. 12

2-6- نتایج حاصل از P.M در كارخانه…………. 12

2-7- از كار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 13

2-8 : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات : 15

2-9 – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات : … 16

2-10- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :….. 16

2-11- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :……. 16

2-11-1- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :…. 19

2-11-2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :…………. 20

2-11-3 : نگهداری و تعمیرات پیشگیری :………. 22

2-12- نگهداری و تعمیرات وضعی……………… 23

2-13: نگهداری و تعمیرات كنترلی……………. 24
2-14: نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده……… 24

2-15- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات 25

2-16- وظایف:……………………………. 25

2-17- سازماندهی :……………………….. 26

2-18- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات : 27

2-19 – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ……… 29

2-20- مهارت كارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات 31

2-21- نتیجه گیری ……………………….. 32

2-22- تئوریهای تعمیرات و نگهداری :………… 38

فصل سوم

3-1- چارت سازمانی شركت : ………………… 49

3-2- چارت P.M شركت………………………. 53

3-3- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شركت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو……………………. 56

3-4- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود كارخانه : 57

3-5- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)……… 63

3-6- وضعیت موجود P.M شركت ……………….. 64

3-7- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری كارخانه : 65

3-8- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر :…….. 65

3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی …………….. 68

3-10- شرح وظایف مدیر واحد P.M…………….. 68

3-11- شرح وظایف رئیس بازرس فنی …………… 69

3-12- مسئول سرویس و نگهداری ……………… 70

3-13- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات: 71

3-14- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری :.. 72

3-15-تعریف شغل و شرح وظائف مكانیك…………. 72

3-16- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع كار و وظیفه : ……………………………….. 74

3-17- روش اجرایی سفارش قطعات یدكی ماشین آلات… 76

3- 18- روش اجرایی تعمیرات شش ماهه………… 80

3-19- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M…. 88

3-20- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها 91

3-21- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری………… 96

3-22- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات…. 102

3-23- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه……… 108

3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای………………………………………. 113

3-25- روش اجـرایی دستورالعمل پر كردن كارت تعمیرات 115

3-26- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها……………………………….. 116

3-27- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای 118

3-28- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه…… 120

3-29- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی…………………………… 123

3-30- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات 126

3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شركت ریخته گری قطعات آلومینیوم

ارتباط سپهر…………………………….. 131

3-32- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات……… 136

3-33- تعریف سیستم اطلاعاتی…………………………….. 136

3-34- انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………….. 136

3-35- متولوژی چیست ؟…………………….. 137

3-35-1- انواع متولوژیهای طراحی سیستم :…….. 138

3-35-2- انواع روشهای ساخت یافته :…………. 138

3-36- نمودارهای جریان داده فیزیكی :……….. 138

3-37- علائم مورد نیاز D.F.D………………… 139

3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود………. 140

روغنکاری دستی…………………………… 148

روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی………… 148

سیستم مرکزی فشار روغن……………………. 148

روغنکاری قطره ای………………………… 149

3-39-3- برنامه ریزی زمانی روغنكاری………… 149

3-39-4- پرسنل روغنكاری و مشخصات خاصه آنها….. 151

3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب………………………………………. 153

3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری).. 158

3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه :………….. 163

3- 39-8 – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری……. 164

3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی…………….. 167

3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:……. 168

3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M ………………………………………. 172

3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری….. 175

3-39-13- کارت تعمیرات……………………. 177

3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار….. 180

3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات……… 183

3-40- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:………………………………………. 185

3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر … 186

3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن: 186

3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن:… 187

3-41- فرم شناسنامه دستگاه……………………………… 187

فصل چهارم

4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ….. 191

4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات 193

4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری…….. 194

4-4 – اولویت بندی:………………………. 195

منابع و مآخذ …………………………… 197

پیش گفتار:

نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند. با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این مورد از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده، عمر آنها را بالا برود و از این رهگذر
هزینه های کل مربوطه قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تفسیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را می باشند. در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به مناسب ارتباطات و ارتباطات ودر راس آنها هواپیماها و ماهواره و موشکها، پس از تحقق و در صد شخصی از قابلیت اطمینان قادر به انجام ماموریتهای حساس خود هستند. عملکرد صحیح چندین هزار قطعه مکانیکی، الکتریکی و… دارای قابلیت اعتمادی اعتمادی و اطمینانی هستند؟ آیا با خراب شدن آنی یك قطعه از هواپیما های در حال پرواز یا موشك در حین ماموریت و یا سفینه ای در فضاست ماموریت آنها به كلی مختل می گردد؟ بدیهی است كه جواب این سوال منفی است چرا كه برای جلوگیری از انهدام چنین سیستمهای قطعا روشهای و اصولی تكنیكی قابل پیاده كردن هستند.

در غیر این صورت تجربیات انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی یا انفجار چالنچر آمریكا به دفعات باید تكرار گردند و سرمایه های ملی و بین المللی هر آن در شرف نابودی و اضمحلال قرار گیرند. مطرح شدن تكنولوژیهای جدید تولید در صنایع برنامه ریزی دقیق و زمانبندی را برای ایجاد بهره وری و كارائی می طلبد. موفقیت صنایع در تولید و ارائه محصولات به علل گوناگونی بستگی دارد كه داشتن یك سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات از آن جمله است. بلا تردید یكی از بنیانهای اساسی در صنعت و تولید، دستگاه های ارتباطات است و از طرفی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی مانند iso ApL بدون داشتن تجهیزاتی مدرن و بازسازی شده، میسر نخواهد بود. مبحث نگهداری و تعمیرات یكی از مباحث مهم هر صنعت است كه از طرق مختلف منجر به افزایش بهره وری و كارایی می گردد. چرا كه با توجه به كمیابی منابع اعم از انرژی، نیروی انسانی و سرمایه و… می تواند كمك بزرگی در جهت دستیابی به اهداف فوق الذكر بنماید.

انگیزه اینجاب از انتخاب این پروژه علاقه ای بود كه به درس تعمیرات و نگهداری داشتم و هماهنگی این درس با رشته تحصیلی ((مدیریت صنعتی)) است كه امروزه به این امر توجه بسیاری شده است و با رشد تكنولوژی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الزامی است كه صنایع و دستگاه های ارتباطات را از نظر كارایی و بهره وری بیشتر از وقت و زمان با كمترین هزینه بهبود بخشیم و شعار اول‏ نگهداری‏‏ بر تعمیرات باشد مانند ((پیشگیری قبل از درمان از درمان)) چون صرفه جویی در وقت و هزینه كمك شایانی در پیشرفت كار و تكنولوژی خواهد كرد. امید است كه مورد توجه اساتید گرامی و مدیران و دانشجویان محترم واقع شود.

مقدمه

رشد روز افزون تكنولوژی و لزوم بهبود بهره وری ماشین آلات و تجهیزات حركت به سوی اتوماسیون را سرعت بخشده است.

نگاهی به آمار نیروی انسان در صنایع مختلف نشان می دهد كه اتوماسیون موجب كاهش نسبی تعداد پرسنل مستقیم تولید و افزایش نیروی انسانی درگیر در نگهداری و تعمیرات شده است. از آنجا كه اتوماسیون مستلزم سرمایه گذاریهای سنگین برای در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات مذكور خواهد بود. به كارگیری مطلوب منابع اعم از بودجه‏، پرسنل، و غیره مستلزم وجود یك سیستم مناسب برنامه ریزی است كه شاید تا كنون كمتر به آن پرداخته شده باشد از طرف دیگر با توجه به شرایط حاكم به صنایع ایران كه به كارگیری و هر چه مفید تر دستگاه های ارتباطی یا تابلوهای برق و نهایتا بهبود بهره وری را ایجاب می كند. اقداماتی از طرف مسئولین مربوطه در زمینه های علمی و عملی برای تعمیرات ماشین آلات در دست انجام است كه عمدتا كه در زمینه مسائل فنی و نگهداری و تعمیرات می باشد.

1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.

شرکت ارتباط سپهر( سهامی خاص ) در سال 1371 با هدف تاسیس و اداره ارتباطات به منظور تولید و تهیه انواع خازن و IC ، قطعات مربوط به آنها فروش و صدور محصولات و…

توسط آقایان حاج علی اکبر خیامی، محمود خیامی، احمد خیامی، خانم مرضیه خیامی و خانم سیدی رشتی در خیابان امام خمینی تاسیس شد.

و اینک با گذشت بیش از 16 سال از زمان تاسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید در کشور در راستای تامین نیازهای جامعه ورود به بازارهای جهانی تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقیق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود ادامه
می دهد.

شرکت ارتباط سپهر بزرگترین شرکت ارتباطی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید وسایل ارتباطی – مخابراتی داخل کشور را به طور دائم به خود دائم به خود اختصاص داده است.

2-1 : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

اغلب سیستم هایی كه امروزه به نحوی در امور تولیدی، خدماتی، تاسیساتی و یا سایر موارد بكار گرفته می شود در زمان هایی از سیكل عمر عملیات خود دچار شكست و از كار افتادگی می گردند و لذا به فعالیت نگهداری و تعمیر نیازمند می شوند.

اگر چه واژه های نگهداری و تعمیرات در بسیاری از كاربردها در یك ردیف بكار برده
می شوند ولی در حقیقت در معنا اندكی متفاوت بوده و در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هر یك از آنها با مفهوم خاص خود بكار می آیند كه در زیر به طور مختصر به آنها اشاره
می شود.

الف) نگهداری : MAINTENECE

مجموعه فعالیت هایی كه به طور مشخص و معمولا به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این كار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن ها را افزایش می دهیم. فعالیتهای نگهداری لقب می دهیم.

ب) تعمیرات :REPAIRS

شامل مجموعه فعالیت هایی است كه بر روی یك سیستم یا وسیله ای كه دچار خرابی و یا از كار افتادگی گردیده، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای كه به آن محول گردیده است، آماده اش سازیم.

بنابراین PM را می توان چنین تعریف كرد كه ” عبارتست از مجموعه فعالیتها و اعمالی كه باعث می شود نه فقط از كار افتادگی تجهیزات كم می شود، بلكه باعث پیشرفت در بهبود محصول و كیفیت آن می گردد.”

2-2 هدف از P.M چیست؟

دیاگرام زیر به صورت كلی هدف از تشكیل PM را در سازمان نشان می دهد.

2-2-1 : مراحل ایجاد برنامه

فرض كنید از جایی شروع كرده اید كه هیچ سیستم نگهداری و تعمیر پیشگیری نداریم و بیشتر زمان تعمیرات اضطراری مصرف می شود. فرایندی را در نظر بگیرید كه مانند بالا رفتن از
پله های نردبان است. شما ابتدا تصمیم گرفته اید یك برنامه PM برقرار كنید (بالا رفتن و پشت سر گذاشتن پله ها)، همانطور كه در شكل نشان داده شده است.

اصلاح

اجرا

برنامه ریزی

استراتژی

هدف و مقاصد

شروع

مراحل پیاده كردن یك برنامه جدید P.M

2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M

قدم بعدی بیان جزئیات اهداف و مقاصد است. آنها باید :

1-ابهام نداشته باشد.

2-قابل فهم باشد.

3-قابل سنجش و اندازه گیری باشد.

4-قابل دعوی و مستدل باشد.

بیان هدف ممكن است عبارات از این باشد كه “هدف برنامه نگهداری و تعمیر پیشگیری ” ارتقاء منافع سازمان و برای سازمانهای غیر انتفاعی ممكن است كارا باشد از طریق افزایش زمان بالقوه كار تجهیزات، عمل اجرایی بهتر تجهیزات و كاهش كل هزینه های نگهداری و تعمیر است. نمونه اهداف می تواند به صورت زیر باشد:

فایل دیگر:  دانلود کار آموزی شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل آسیا 12 ص.DOC 13 صفحه دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

1-افزایش متوسط بهره وری تجهیزات از 29% به 95% در ظرف مدت شش ماه و به 97% در ظرف مدت دوازده ماه.

2-ارتقاء كارایی عملی و موثر بودن سیستم

3-كمك نگهداری و تعمیر پیشگیری بهبود یافته بایستی به كاهش تعمیرات اضطراری و توقف كمتر تولید، كاهش كل هزینه نگهداری و تعمیر و منافع از دست رفته تولید منتهی گردد. به عنوان مثال اندازه 450000 دلار در دوره فعلی به 39000 دلار در ظرف مدت شش ماه و به 375000 دلار در ظرف مدت یك سال، مقادیر اندازه گیری شده و بر حسب ارزش دلاری است كه در آن تورم تاثیری ندارد.

2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M

به عنوان قدم بعدی معمولا استراتژی بیانگر این مطلب است كه چطور و چگونه امكان دارد به اهداف و مقاصد نائل گردید. همین كه استراتژی معین شود، بایستی طرح ها به صورت جزئی بیان شده تا اینكه جواب عباراتی نظیر چه كسی، چه ، چه موقع ، كجا و چطور، مشخص گردد. در حین اینكه برنامه ها اجرا می شوند، بایستی نتایج كار ارزیابی گشته و در حد مورد لزوم در جهت بهبود برنامه P.M تجدید نظر انجام گردد. طرح و اجرای یك برنامه P.M مطلوب بعد از آنكه تمامی تجهیزات وارد و نصب گردد و روشها و فواصل كاملا تنظیم گردند، حداقل چند ماه و حتی یك سال یا بیشتر وقت می برد.

2-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در كارخانجات

نگهداری و تعمیرات به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد كه سبب افزایش عمر مفید ماشین آلات می شود و كاهش مصرف قطعات یدكی و انرژی و هزینه را نیز به دنبال دارد و كارایی و راندمان عملی ماشین آلات را افزایش می دهد با نگهداری و تعمیرات باید بیشتر برخوردی مهندسی و عملی شود تا برخوردی تئوریك و غیر عملی.

اگر چه از مبانی علمی در تدوین سیستم استفاده می شود، ولی در شرایط هر كارخانه و نیازها و مشكلات را نیز نمی توان نادیده گرفت و لذا سعی بر این است كه سیستم نگهداری و تعمیرات را با همكاری مهندسان و كارشناسان هر كارخانه تدوین نمود. تا چنین سیستمی در زمان اجرا با كارخانه بیگانه و دور از ذهن پرسنل اجرایی نباشد. در تدوین سیستم و اجرای آن نقش نیروی انسانی و طرز تفكر و نگرش پرسنل فنی به سیستمی كه تدوین یا اجرا خواهد شد را باید در نظر داشت و باید متوجه بود كه هر سیستم یا روش جدید پرسنل و نیروی انسانی، دوگانگی ایجاد كرده و این دوگانگی مقاومت هایی را از طرف پرسنل به دنبال دارد. لذا ظرفیت كار را نباید از دست داد و اگر كه اصل مهم اساسی در اجرای هر سیستم قاطعیت در مدیریت است، اما ایجاد انگیزه در پرسنل برای اجرای سیستم یكی از ضروریات مهم می باشد و تفهیم این نكته كه (افراد هستند كه برنامه را اجرا می كنند نه آدمهای آهنی) سنگینی مسئولیت ما را به عنون تدوین كننده سیستم، بیشتر می كند و لذا مشاركت دادن افراد متخصص در تدوین سیستم هم از مقاومت های احتمالی آنها جلوگیری می كند و هم اطلاعات و دستورالعمل های جمع آوری شده را غنی تر و قابل اجراتر می سازد.

با توجه به اینكه تداوم بكارگیری هر سیستم از تدوین آن مشكل تر است لذا پویایی و دینامیك بودن سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه سبب تكامل این سیستم می گردد. به عنوان مثال ممكن است برخی از مواردی كه در زمان تدوین سیستم در نظر گرفته شده در جریان مرحله اجرای سیستم نیاز به اصلاح داشته باشد. از این رو سیستم باید قابلیت انعطاف داشته باشد. تا در شرایط مختلف برنامه را به گونه ای تغییر دهد كه رسیدن به اهداف را امكان پذیر و نگهداری و تعمیرات را همواره و در هر حال بهینه نماید. اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات همان بهینه كردن توانایی های ماشین آلات به منظور رسیدن به حداكثر تولید و كاهش فرسایش و خرابی آنهاست. دستیابی به اهداف دیگری نیز در كنار رسیدن به هدف اصلی مد نظر می باشد كه عبارتند از :

– ایجاد آرشیومدارك فنی به عنوان بانك اطلاعاتی كارخانه

– بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده

– كاهش هزینه های انرژی مانند (برق- سوخت و غیره)

-ایجاد زمان توقف كمتر در مقابل تولید بیشتر كه نتیجتا قیمت تمام شده محصول را كاهش
می دهد.

-كاهش هزینه های تعمیرات تكراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدكی و نیروی انسانی

-افزایش كیفیت تولید و جلوگیری از ضایعاتی كه بر اثر خرابی ماشین آلات به وجود می آید.

– جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین، جایگزینی به قیمت افزایش عمر مفید ماشین آلات

-پایین آوردن هزینه تولید به دلیل بالا بودن زمان كار ماشین آلات، كاهش تعمیرات و توقف آنها

-ایجاد نظم و ترتیب در تعمیرات و استاندارد كردن كارهای تعمیراتی و زمان سنجی
فعالیت های نگهداری و تعمیرات.

-تهیه دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فردی در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی.

2-4- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید

پیشرفت سریع تكنولوژی و همه گیر شدن صنعت و گسترش آن در تمامی نقاط جهان و افزایش سرمایه گذاری ها در صنایع و محدودیتی كه در منابع و مواد اولیه مورد نیاز وجود دارد، مسئله كارایی و بهره وری را به صورت مهمترین مسئله نزد صاحبان صنایع و مدیران مسئول در صنعت مطرح نموده است. كارایی در مورد هر مكانیزمی به این مفهوم است كه با صرف كوتاه ترین فاصله زمانی و حداقل كار و كمترین وسائل، بالاترین راندمان از آن مكانیزم دریافت گردد.

این هدف زمانی مهمتر و در خور توجه بیشتر جلوه می كند كه تجزیه و تحلیلی از رقابت های صنعتی شدیدی كه در بازارهای جهانی و داخلی وجود دارد را تجزیه و تحلیل نماییم. اساس این رقابتها ناشی از تغییرات هنگفت در سرمایه گذاری ها، افزایش ظرفیت های تولیدی و بكارگیری روز افزون سیستم های اتوماتیك است و وجود این شرایط تولیدی، موسسات را بر آن داشته است كه به این امر توجه بیشتری داشته باشند.

2-5 : نیاز مبرم صنایع به P.M در كارخانه :

هر برنامه ریزی P.M مسلماً نتیجه سودآوری در كل برای كارخانه دراد. اگر چه داشتن چنین سیستمی به هزینه های در حال حاضر كارخانه می افزاید. بسیاری از صاحبان صنایع در ابتدا منكر این امر بودند ولی بعداً خود مشوق لزوم چنین سیستمی در كارخانه شدند. در عمل مسلماً P.M نمی تواند یك درمان كلی برای تمام نواقص و مشكلات ناشی از عدم كاركرد مرتب ماشین و یا كم كردن هزینه های تعمیرات باشد، ولی اعمال و فعالیتهایی كه P.M دارد می تواند در امتزاج یا سایر فعالیتها، تركیبی را به وجود آورد كه باعث كاهش هزینه ها و پایین آمدن خرابیهای ماشینها گردد. آموزش و كنترل كارها، اندازه گیری، گزارش نویسی از وضعیت ها و انبارداری موثر و مفید از عوامل مهم P.M به شمار می روند.

2-6- نتایج حاصل از P.M در كارخانه

1-كاهش زمان خرابی ماشین

2-كاهش اضافه پرداخت در وقت اضافی برای گروه نگهداری و تعمیرات جهت تنظیم ماشین آلات و تعمیرات آنها.

3-كاهش نسبت تعمیرات اساسی و تعمیرات تكراری (دوباره كاری)

4-كاهش هزینه های تعمیرات كه با پیشگیری و چك كردن ماشین ها قبل از خرابی، انجام گرفته است.

این در حالتی است كه با انجام كار صحیح و كنترل مستمر ولی ساده، از اتفاق تعمیرات اساسی و گران قیمت جلوگیری به عمل آمده و در این صورت نیاز ما به متخصصین ورزیده كمتر
می گردد. اگر از كار افتادگی ماشین بر اثر برنامه ریزی قبلی بوده كه بر طبق آن ماشین
می بایستی در این زمان از كار بیفتد تا كنترل های لازم انجام گیرد. حال اگر زمان این از كار افتادگی را كه زمانش بسیار كمتر از خرابی ناگهانی است، مقایسه كنیم درمی یابیم كه در این حالت هزینه های سرسام آوری را نیز به خاطر این از كار افتادگی ناگهانی، بایستی تحمل كرد تا خط تولیدی دوباره شروع بكار نماید.

5-كم شدن تعداد قطعات ناقص به واسطه كنترل كیفیت.

6-كم شدن تعداد ماشین هایی كه بایستی به طور رزور در نظر گرفته شوند.

7-بهبود هزینه انبارداری و قطعات یدكی

8-شناسایی لوازم و تجهیزاتی كه دارای شرایط سنگین و گران قیمت نگهداری و تعمیر می باشند.

9-افزایش ایمنی در كارخانه كه در نتیجه اثرات سیستم ایمنی اجرا شده در كارخانه به وسیله گروه مهندسی نگهداری و تعمیرات می باشد.

10-پایین آمدن هزینه تمام شده قطعه.

2-7- از كار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

عملا تمام اجزای یك سیستم تولیدی در حین انجام وظیفه دچار خرابی و از كار افتادگی ها و زمان وقوع آنها یك واقعه احتمالی می باشد كه با داشتن تابع توزیع آن می توان زمان وقوع واقعه را با یك درصدی مشخص كرده و با داشتن یك رویه نگهداری و تعمیرات موثر همواره سیستم را در حالت تولید بهینه نگاه داشت و كالا را با حداقل هزینه تولید كرد.

برای داشتن یك رویه نگهداری و تعمیرات موثر بایستی برنامه ریزی نمود. كلاً برنامه ریزی به دو صورت معین1 و احتمالی2 می باشد. برنامه بایستی دارای محدوده مشخص بوده و اجزای برنامه بایستی معین باشند. هر چه اجزای یك برنامه كوچكتر و ساده تر باشند، برنامه از دقت بیشتری برخوردار است. اما هنگامی كه ورودی یك سیستم معین و خروجی آن به صورت احتمالی باشد. سیستم احتمالی است و دارای تابع توزیع مشخص بوده و برای برنامه ریزی چنین سیستمی باید آن را به سیستم معین و قطعی تبدیل ساخت و برای این مورد از روابط ارزش انتظاری می توان استفاده نمود.

اگر تابع توزیع یك تابع منفصل باشد، ارزش انتظاری آن برابر است. اگر تابع توزیع یك تابع پیوسته باشد ارزش انتظاری آن برابر است. و بدین ترتیب سیستم غیر معین به یك سیستم معین تبدیل می شود.

سیستم

ارزش انتظاری خروجی ارزش انتظاری ورودی

شماتیك یك سیستم ساده

برای حفظ استعداد تولیدی و مقاومت در برابر عوارض ناشی از نوسانهای اقتصادی و در دست داشتن حاشیه های امنیت كافی، همواره درصدد تقویت كادر مدیریت خود بوده و با بكار گیری تكنیك های صحیح و كارا، بالاترین میزان بازدهی و سود را برای موسسه و صنعت خود ایجاد نماید. دستیابی به این امر مهم زمانی برای صاحبان صنایع حاصل می شود كه با مسائل تولیدی با دیدی منطقی و دقیق و همراه با برنامه ریزی صحیح برخورد نمایند. یكی از مسائل عمده موسسات تولیدی، حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات تولیدی است و اصولی ترین راه حل این مسئله، استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مخصوصا سیستم تعمیرات پیشگیری می باشد. اساس این سیستم در این نكته است كه پس از گذشت مدت معینی از كاركردن، تجهیزات و دستگاههای تولیدی و یا خدماتی مورد بازدید و تعمیرات برنامه ای قرار گیرند. بدیهی است تعداد و زمان بین بازدید و انجام تعمیرات، بستگی به ساختمان و شرایط بهره برداری از تجهیزات كه در شرایط غیر عادی از فرسودگی قطعات جلوگیری كرده و هر زمان در مورد خرید و یا ساخت قطعات یدكی مورد لزوم، پیش بینی های لازم را انجام می دهد.

2-8 : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات :

آثار سوء ناشی از نبودن سیستم نگهداری و تعمیرات را از جهات مختلف می توان بررسی نمود كه عمده ترین آنها عبارتند از :

1-عدم اطمینان

2-هزینه ها و خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات

3-كاهش عمر

4-كاهش ارزش زمان فروش ماشین دست دوم

2-9 – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات :

امروزه كارخانجات و صنایعی كه از فقدان برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات رنج می برند اغلب دارای كارایی كم و سود دهی پایینی هستند. بعضی از علائم كه بیانگر فقدان سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در كارخانجات می باشد، در زیر آورده شده است:

الف) مطلوبیت پایین تجهیزات و ماشین آلات به دلیل توقف های متوالی و غیر برنامه ریزی شده.

ب) افزایش تولید از دست رفته به دلیل از كار افتادگی زیاد دستگاهها، بیكاری اپراتور و غیره.

ج) افزایش بی رویه ضایعات به دلیل غیر قابل اطمینان بودن تجهیزات و وسایل سرمایه گذاری.

د) افزایش هزینه ای تعمیرات به دلیل مسامحه در روغن كاری منظم، بازرسی ها، تعویض به موقع قطعات معیوب.

هـ) كاهش زمان سود دهی كارخانه به دلیل نبود تعمیرات مناسب و كافی.

2-10- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :

به طور كلی تعمیرات و فعالیتهای نگهداری و تعمیرات به دو گونه صورت می پذیرد.

2-11- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :

در تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به دو گونه فعالیت جداگانه اشاره كردیم كه عبارت بودند از :

الف) نگهداری به منظور جلوگیری از خرابی غیربرنامه ای تجهیزات كه همان تعمیرات پیشگیری است.

ب) تعمیرات وسائل و دستگاههایی كه دچار خرابی شده و از كار افتاده اند.

به منظور سهولت در انتخاب یك یا چند رویه تعمیراتی، در اینجا انواع مهم سیستم های نگهداری و تعمیرات را مورد بررسی قرار دهیم.

نگهداری تعمیرات به سه روش مهم زیر انجام می شود :

الف) نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود1

ب) نگهداری و تعمیرات اصلاحی2

ج) نگهداری و تعمیرات پیشگیری3

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
وظایف رئیس بازرس فنی;تعمیرات و نگهداری;وظائف مکانیک

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *